ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

ข้อคิดจากละครเรื่อง สายโลหิต. - 2539 [1996]


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

สายโลหิต

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305