ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ภาระภาษีของ การให้เช่าช่วง กับ การโอนสิทธิการเช่า - 2538 [1995]

0125-6580.


เช่าทรัพย์--ภาษีอากร

การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305