สัมผัสใจมือบริหารที่ดิน - 2538 [1995]

0857-6858.


นักพัฒนาที่ดิน--ทำเนียบนาม--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--การจัดการ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305