คอนโดกลางเมือง สุทัสสนนคร. - 2539 [1996]

0125-3654


อาคารชุด--ไทย--กรุงเทพฯ
โบราณสถาน--การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา.


เกาะรัตนโกสินทร์.
กรุงเทพฯ--โบราณสถาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305