ลิขิต ธีรเวคิน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - 2537 [1994]


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ลาว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305