กรุณา กุศลาสัย, 2463-2552.

บทความพิเศษ ความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย. - 2539 [1996]

0125-3654


พุทธศาสนา--อินเดีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305