ปฏิคม พลับพลึง.

Breakthroughผ่ากระแสตลาดสร้างโอกาศแห่งความสำเร็จ - 2538 [1995]


การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การตลาด--การจัดการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305