สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

ฉลอง 47 ปี วันปฎิวัติ ณ ค่ายที่กาเปอ ที่มั่นใหม่ โบเมียะ - 2539 [1996]


โบเมียะ, นายพล


องค์กรกะเหรี่ยงอิสระเคเอ็นยู

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305