ลิขิต ธีรเวคิน

วัฒนธรรมและค่านิยมที่ขัดแย้งกัน - 2536 [1993] 2537 [1994]


วัฒนธรรมทางการเมือง--ไทย


ไทย--ภาวะสังคม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305