เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอังกฤษ - 2537 [1994]


พรรคการเมือง--อังกฤษ


อังกฤษ--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305