เล็ก ปริมณฑล

แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร - 2537 [1994]


โครงการระบบขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในเขต กทม
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร.


จราจร--ไทย--กรุงเทพฯ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305