เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

ประเมินนโยบายต่างประเทศรัสเซียในยุคเยลต์ซิน - 2537 [1994]


สหภาพโซเวียต--นโยบายต่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305