ไพโรจน์ พรหมสาส์น.

ทิศทางการบริหารงานของนักปกครองในยุคโลกาภิวัตน์ - 2538 [1995]

0125-4006


ระบบราชการ
การปกครองท้องถิ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305