นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

การเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจรู้ตัวอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ - 2538 [1995]

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์--วิจัย
คอมพิวเตอร์กราฟิก--วิจัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305