ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

สิ่งที่ทำลายประชาธิปไตย - 2539 [1996]


ประชาธิปไตย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2539

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305