ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน.

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สหประชาชาติลวงโลก. - 2539 [1996]


สหประชาชาติ.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305