ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กรณีอย่างไร? จึงจะถือว่าขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา โดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และขายอย่างไร? จึงจะถือว่า เป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไร. - 2534 [1991]

0125-5991


ภาษีเงินได้.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305