สุดจิตร์ ไชยตระกูลชัย

ไพศาล ชยานุวัตน์ จากแบงเกอร์สู่ดีเวลลอปเปอร์ - 2538 [1995]

0858-317x.


ไพศาล ชยานุวัตน์


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นักพัฒนาที่ดิน
การเงินธุรกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305