ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ภาระภาษีของการให้เช่าช่วง กับ การโอนสิทธิการเช่า - 2539 [1996]

0125-5991.


เช่าทรัพย์--ภาษีอากร

สัญญาเช่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305