ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีธุรกิจเช่าสร้าง - 2539 [1996]

0125-6580.


การวางแผนภาษีอากร.
ธุรกิจเช่าทรัพย์.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305