พัลลภา ศักดารักษ์.

ยุทธจักรการค้าเอเชีย-แปซิฟิก ตอนที่ 1 เจาะลึกมังกรน้อยแห่งเอเชียลื่นมาไหลไปกำไรอยู่ในมือ. - 2539 [1996]

0859-192x


ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
การส่งออก--ไทย.


สิงคโปร์--นโยบายเศรษฐกิจ--2543.
ฮ่องกง--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--นโยบายการค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305