อานันท์ ปันยารชุน, 2475-

การเมืองในทัศนะ ของอานันท์ ปันยารชุน - 2539 [1996]


ประชาธิปไตย.


ไทย--ภาวะสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305