ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

ภาพหนึ่งภาพนั้น วันเวลา อุษาคเนย์ ใต้เงื้อมเงาโลกาภิวัฒน์. - 2539 [1996]


พระราชวังมัณฑะเลย์.


โบราณวัตถุ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


นครวัด.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--โบราณสถาน.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305