วิทิต มันตาภรณ์

ศ.วิทิต มันตราภรณ์มองอนาคตพม่า โดยสัจจะ จะใช้เวลาเพียงใด เผด็จการล้มเสมอ สัมภาษณ์โดย ปิยนาถ วรศิริและอวยพร แต้ชูตระกูล - 2539 [1996]


พม่า--การเมืองและการปกครอง--2539
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า

สลอร์ค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305