ลิขิต ธีรเวคิน

ข้อคิดเอกสิทธิ์ของ ส.ส.ในการอภิปรายในสภา - 2537 [1994]


การอภิปราย--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2537

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305