เกษม ลิมะพันธุ์

วิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - 2537 [1994]


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย (ภาคใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305