ลิขิต ธีรเวคิน

กระบวนการประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน - 2538 [1995]


ประชาธิปไตย--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305