พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

นโยบายของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (ดร.อาณัติ อาภาภิรม) เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมและพบปะกับ ผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2534 ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - 2534 [1991]


เกษตรกรรมกับรัฐ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305