ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

การพัฒนาเศรษฐกิจ ระบอบประชาธิปไตย ระบบราชการและความมั่นคงของชาติในมิติเบ็ดเสร็จ - 2538 [1995]

0125-0957


ความมั่นคงแห่งชาติ--ไทย.
ประชาธิปไตย
ระบบราชการ.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305