ลิขิต ธีรเวคิน

ความขัดแย้งระหว่างความต่อเนื่องของระบบ และความศรัทธาต่อนักการเมือง - 2538 [1995]


พรรคชาติพัฒนา


นักการเมือง--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2538

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305