การเงินและการลงทุนของไทยในทศวรรษหน้า. - 2534 [1991]

0125-5975


การลงทุนของต่างประเทศ.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2534.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305