สุรสิทธิ์ จรรยาเพศ.

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและองค์การการค้าโลก ผลประโยชน์ที่ต้องมีกฎเกณฑ์. - 2539 [1996]

1025-2402


องค์การการค้าโลก.


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า.


การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305