ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของกลุ่มประเทศอินโดจีนและเมียนมาร์. - 2539 [1996]

0858-4900


การลงทุนของต่างประเทศ--อินโดจีน.
การลงทุนของต่างประเทศ--พม่า.
การลงทุนของต่างประเทศ--เวียดนาม.
การลงทุนของต่างประเทศ--ลาว.
การลงทุนของต่างประเทศ--กัมพูชา.
การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน.


เวียดนาม--ภาวะเศรษฐกิจ.
ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ.
กัมพูชา--ภาวะเศรษฐกิจ.
พม่า--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305