คมสัน ลีลาคหกิจ.

กฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นกับการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทย. - 2539 [1996]


การส่งออก--ไทย.
กุ้งกุลาดำ.
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ


ญี่ปุ่น--การค้ากับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305