สินค้าอาหารไทยประสบผลสำเร็จในอังกฤษ ผู้บริโภครู้จักดีและสนใจลิ้มรสมากขึ้น. - 2539 [1996]

0859-192x


อาหาร.
การส่งออก.


อังกฤษ--การค้ากับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305