ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร

ประตูเมือง กำแพงเมือง แจ่งและคูเมือง The gates, walls, forts and moats of ancient Chiang Mai - 2539 [1996]

บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0859-757x


เชียงใหม่--โบราณสถาน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305