จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์

ข้าว..ผลผลิตกับราคา - 2539 [1996]

0857-6858.


ข้าว--แง่เศรษฐกิจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305