ชุมพร เสนไสย.

ความสำคัญของสถานประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - 2539 [1996]

0125-5991.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305