พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2470-

กรอ. กับสถาบันภาคเอกชนไทย. - 2526 [1983]

0125-0906


คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน.


หน่วยงานทางธุรกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305