พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ปัญหาและแนวทางการยกระดับรายได้และการกระจายรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - 2534 [1991]


การกระจายรายได้.
เกษตรกร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305