เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ปัญหาและแนวทางเฉลี่ยเงินกินเปล่ากิจการให้เช่าเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - 2539 [1996]

0125-6580.


ภาษีเงินได้--ไทย
ค่าเช่า--ภาษีอากร

เงินกินเปล่ากิจการให้เช่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305