เด็ดปีกซัดดัม ความจำเป็นของสหรัฐฯ. - 2539 [1996]


อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305