นิธิ เอียวศรีวงศ์

สั่งการบ้านปฎิรูปการเมือง - 2539 [1996]


ไทย--กฎหมายรัฐธรรมนูญ--การแก้ไข.
ไทย--รัฐธรรมนูญ--การแก้ไข.

การปฎิรูปการเมือง มาตรา 211 ม. 211 ปฎิรูปการเมือง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305