สาโรจน์ มณีรัตน์.

รายงานวรรณกรรม จากสะพานขาดสู่แผ่นดินอื่น เออร์สกินคอร์ดเวลล์ รากเหง้า กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. - 2540 [1997]

0125-3654


กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, 2509-2549


นักประพันธ์ไทย
รางวัลซีไรท์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305