ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา.

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศ. - 2539 [1996]

0859-192x


สิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน
การค้าระหว่างประเทศ--แง่สิ่งแวดล้อม.

ISO 14000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305