รัฐบาลพลเอกชวลิต 1 : ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องเร่งแก้ไข. - 2539 [1996]

0859-7103


การค้าระหว่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2539.
ไทย--ภาวะสังคม--ปัญหาและข้อพิพาท.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305