ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.

ธาตรี จันทรโคลิกา.

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. - 2539 [1996]

0858-9259


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--2539.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--นโยบายของรัฐ--ไทย.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305