จิ๋ว-อำนวยโรดโชว์ใต้ ฟื้นความเชื่อมั่น ควม. - 2540 [1997]


โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้.


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Southern Seaboard

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305