ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

กลไกการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบทางการเมือง - 2531 [1988]

0125-0957


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ
ไทย--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305