คลินตัน 2 เหล้าใหม่ในขวดเก่า? - 2539 [1996]


ประธานาธิบดี--สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305